Forretningsorden

for Kredsstyrelsen i Danmarks Lærerforening Kreds 16

§1
Efter hver generalforsamling indkalder kredsformanden kredsstyrelsen til møde på den første mulige mødedag i april. På dette møde drøftes kredsstyrelsens arbejdsform og behov for udvalg. Det fastsættes hvilket FU-medlem, der har ansvar for henholdsvis pædagogiske forhold, arbejdsmiljøforhold og faglige forhold.


§2
Kredsstyrelsen fastlægger de ordinære kredsstyrelsesmøder for et skoleår ad gangen.


§3
Kredsstyrelsen holder som udgangspunkt møde hver 2. uge tirsdag i tidsrummet 12.15 - 17.00.
Temamøder, hvor evt. emner kræver en omfattende bearbejdning, indgår i planlægningen og holdes efter behov. Der afholdes ikke ordinære møder i skolernes lukningsperioder.


§4
Ordinært kredsstyrelsesmøde indkaldes skriftligt torsdage kl.12.00 med meddelelse af dagsordenen.
Ekstraordinært kredsstyrelsesmøde kan indkaldes af formanden eller mindst 6 medlemmer med kortere varsel og samtidig meddelelse af dagsordenen.
Dagsordenen for ordinære møder indeholder følgende punkter:

  • Punkter optaget rettidigt på dagsordenen.
  • Beslutningspunkter først og dernæst diskussionspunkter.
  • Eventuelt.

Møderne tilrettelægges, så alle beslutningspunkter på dagsordenen behandles.


§5
Ønskes et punkt optaget på dagsordenen meddeles det til FU senest tirsdag ugen inden møde kl. 08.00.


§6
På selve mødet kan der kun optages punkter, som af tidsmæssige årsager ikke har kunnet komme med ved udsendelse af dagsordenen. Et sådant punkt skal være af presserende karakter.


§7
Foreløbig dagsorden til kredsstyrelsesmøde udsendes tirsdage kl. 14.00. Bilag til kredsstyrelsesmøderne udsendes tidligst muligt og så vidt muligt sammen med endelig dagsordenen.


§8
Efter hvert punkt læses protokollen op hvis der fremsættes ønske om dette. Kredsstyrelsesmedlemmer med undtagelse af forretningsudvalgsmedlemmer varetager på skift ordstyrer- og referentposten.
Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indvarslet og mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Kredsstyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.


§9
Kredsformanden er i samarbejde med FU ansvarlig for, at kredsstyrelsens beslutninger effektueres, samt at alle løbende forretninger varetages.


§ 10
Af hensyn til en smidig sagsbehandling er FU bemyndiget til at beslutte i sager, som af udefrakommende årsager ikke kan nå at blive behandlet i kredsstyrelsen.


§ 11
Kredsstyrelsen har 3 stående udvalg:

  • Pædagogisk udvalg
  • Arbejdsmiljøudvalget
  • Løn- og organisationsudvalget.

Kredsstyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, indkaldelse med dagsorden ogefterfølgende referat af alle udvalgsmøder sendes til hele KS via DLFInSite.

Referatet skal indeholde følgende: Dato, tidspunkt, sted, deltagernavne, kort referat.

FU udarbejder forslag til en årsplan med opgaver. Kredsformanden kan deltage i alle udvalgsmøder.


§ 12
Kredsstyrelsen kan bemyndige et udvalg til at afgøre en konkret sag. Kredsstyrelsen orienteres hurtigst muligt.


§ 13
Hvert år primo oktober behandler kredsstyrelsen budgetrapport for det foregående 1⁄2 år.


§ 14
Ændringer i denne forretningsorden kan ske på et ordinært kredsstyrelsesmøde, når forslaget foreligger i skriftlig form og er optaget på dagsordenen.


Vedtaget på ordinært TR-møde fredag d. 17. maj 2024

Mødekalender